فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 15:42 | 21 آوریل