فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 16:43 | 11 دسامبر