فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 16:03 | 21 آوریل