فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 21:02 | 05 دسامبر