فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 15:39 | 21 آوریل