فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 15:43 | 21 آوریل