فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 22:45 | 05 دسامبر

!شاه جشن های جهان – نوروز گیتی افروز خجسته باد

Date: 10:40, 21-03-2017.

خبرگزاری تلگراف افغانستان --افتاگ همه شما،  گرامیان را با فرا رسیدن بزرگتر ین جشن جهان – نوروز گیتی  افروز شادباش گفته به شما تن درست و سربلندی و خوشبختی و کامیابی ها آرزو دارد. خدا کند که سال نو برای همه مردم جهان، به ویژه به مردم افغانستان و همه فارسی زبانان گیتی سال خوشی و خرمی و صلح و آشتی گردد و از  خاندان هر یک افغانستانی  غم و اندوه را دور ساخته  شادی و نشاط عطا بکند!
نوروز تان پیروز و هر روزتان نوروز باد!        

Share the news: