رئيس جمهور افغانستان پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرد

Date: 23:47, 05-12-2016.


کابل . ۱۵ قوس    سال  ۱۳۹۵ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان. به گزارش  خبرګزاری، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در نشست «قلب اسیا» اظهار کرد که بدون پشتیبانی اسلام آباد طالبان افغانستان حتی یک ماه توان مقاومت را نداشتند.
رئیس جمهور افغانستان هنگام سخنرانی در این نشست بین المللی در هند گفت:« برخی ها تا به حال به هراس افگن ها پناه گاه می دهند و این عمل غیر قابل قبول است. به گونه ای که به تازه گی یکی از نماینده گان جنبش طالبان گفت، بدون پناه گاه در پاکستان آنها حتی یک ماه توان مقاومت را نداشتند».  
او تآکید کرد که بهتر آن است که مقامات پاکستان مبلغ های را که برای یاری به افغانستان وعدع کرده اند، در مبارزه علیه تروریزم استفاده می کردند.
"او افزود: «ما از پاکستان سپاسگزار هستیم که  برای  بازسازی افغانستان اختصاص 500 میلیون $  وعده کرده است. ما امیدواریم که شما این مبلغ را برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در پاکستان استفاده می کنید».  
جانب  پاکستان اتهام افغانستان را رد کرده می گوید که پاکستان  خود قربانی حملات تروریستی است. .
در همین حال، اسلام آباد بارها متهم شده است  که رهبران «طالبان» و دیگر گروه های افراطی با خانواده های خود در پاکستان آشکارا زندگی می کنند، و توسط مقامات  و
همچنین سازمان جاسوسی  ای اس ای پاکستان پشتیبانی می شود..
  

Share the news: