فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 7:23 | 22 ژانویه

جامه حامد کرزی به موزه بریتانیا هدیه می‌شود

Date: 23:31, 17-04-2015.

کابل. ۲۸ حمل. خبرگزاری تلگراف افغانستان – به گزارش خبرگزاری، جامه حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، که خارجیان بیشتر از آن خوششان می آمد، در نذدیکترین فرست در موزه بریتانیا جای خواهد گرفت.
در دیداری که آقای کرزی  با خانم نانسی دوپری، مسئول نهاد "مرکز افغانستان" در دانشگاه کابل داشت، خانم دوپری نسخه نامه  درخواست موزه بریتانیا را به آقای کرزی سپرد.
به گونه ی که از دفر مطبوعات رئیس جمهور پیشین به رسانه ها گفتند، آقای کرزی  این درخواست موزه مشهور جهان را پزیرفته است.
شایان ذکر است   که حامد کرزی از روز اول به سر قدرت آمدن به خود لباسی را انتخاب کرد که آن لباس قوم های گناگون کشور بود و گویا رئیس جمهور وقت می خواست مردم در لباس وی نشانه های اقوام اساسی کشور را ببینند . از این نگاه حامد کرزی در جهان زود  چون رئیس جمهور خوشلباس شناخته شد.
ولی به باور کارشناسان چنین معروفیت در سیاست داخلی و خارجی  به حامد کرزی چندان دست نداده است. به ویژه حامد کرزی در مناسبت با طالبان ناکام بود و همه این بیدادگری های « برادران ناراضی» وی بیشتر  پیامد همان سیاست نادرست او با طالبان است.  

Share the news: