فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 7:58 | 11 آستانه

!نوروز خجسته باد

Date: 00:11, 22-03-2015.

کابل. ۱ حمل سال ۱۳۹۴. خبرگزاری تلگراف افغانستان  مردم شریف افغانستان و همه خوانندگان خویش را در سراسر گیتی با فرارسی جشن نوروز و سال نو ۱۳۹۴ شادباش می گوید و به همگان تن  درست و کامیابی و پیروزی ها آرزو دارد.
ما همه کارمندان خبرگزاری تلگراف افغانستان خواهان آن هستیم که سال نو  و نوروز گیتی افروز به سرزمین افغانستان صلح و ثبات و آرامی و آسایش بیاورد و دیگر در کشور صدای تیر و گریه  جانکاه کودکان و ناله مادران  و شیون پدران شنیده نشود. بگزار سال نو سال یادمان و سرنوشت ساز در کشور گردد و همه مردم  با هم برادر و دوست بگردند و تخم دشمنی و بدخواهی از بین برود  و مردم رو به زندگی نو و پر از شادی و سرور بیاورند!  
همچنین به همه خوانندگان خبرگزاری در سراسر گیتی خوشی و خرمی و پیروزی ها آرزو داریم.
نوروزتان  پیروز و هر روزتان نوروز باد، گرامیان!

Share the news: