فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 6:12 | 22 ژانویه

در استان سرپل پنج پروژه رشد تکمیل گردید

Date: 23:56, 12-02-2015.

کابل.  ۲۳ دلو. خبرگزاری تلگراف افغانستان – به گزارش خبرگزاری ، پنج پروژه نو   توسعه در استان سرپل با همکاری مالی با برنامه همبستگی ملی وزارت انکشاف دهات تکمیل گردید.
به گفته مدیر استانی از برنامه همبستگی ملی در استان سرپل، این پروژه  توسعه شامل ساخت دیوار محافظ ۱۷۸ متر، ۴۰۰۰ متر راه  روستایی و حفاری ۱۷ حلقه چاه مجهز به پمپ های دستی است.
از اجرای این پروژه، که در کل هزینه نزدیک به ۹ میلیون افغانی انجام شد، ۹۵۷ خانواده بهره مند شده اند.
از زمان آغاز فعالیت  برنامه همبستگی ملی در استان سرپل ۱۸۲۰ پروژه  بهبود در بخش های مختلف را به  انجام رساند و کار بر روی بیشتر از ۵۰۰ پروژه در این منطقه در حال حاضر در جریان است.

Share the news: