فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 7:24 | 22 ژانویه

افغانستان به سیستم الکترونیکی پرداخت مالیات گزشت

Date: 23:51, 05-02-2015.

کابل. ۱۶ دلو. خبرګزاری تلګراف افغانستان – به ګزارش خبرګزاری، افغانستان به سستیم الکترونیکی پرداخت مالیات گزشت.
به ګفته ګل مقصود عزیزی،  معاون ګمرکات و عواید وزارت مالیه افغانستان، این سیستم برای جلوګیری از فساد مالی مساعدت می کند و همچنین  با صرفه وقت فعالیت  بازرګان هارا  خیلی آسان می کند.
شایان ذکر است که سال های آخر از مالیات به خزینه دولت هرچه بیشتر مبلغ وارد میګردد. مثلآ، سه سال پیش  در کشور همگی ۴۰ میلیارد افغانی مالیات گرد آورده شده بود. در سال مالی ۲۰۱۳ این شماره به ۱۰۲ میلیارد افغانی رسید.
در حال حاضر ۵۶ درصد  بودجه عادی و تقریبآ  ۱۷ درصد  بودجه انکشافی ، از عواید داخلی افغانستان پرداخته می شود. ولی با این همه سازمان شفافیت بین الملل، دولت افغانستان را یکی از سه فاسدترین کشور جهان رده بندی کرده است.
بیشتر کارشناسان بر این باورند که گزرش به سیستم  الکترونیکی پرداخت مالیات برای از این سه گانه سیاه بیرون رفتن کشور یاری خواهد رساند.  

Share the news: