فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 7:35 | 22 ژانویه

فعلان مدنی و مدافعان حقوق زن خواستار یک سوم کرسی در حکومت نو شدند

Date: 23:52, 04-02-2015.

کابل. ۱۵ دلو. خبرګزاری تلګراف افغانستان – به ګزارش خبرګزاری، ده ها فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن روز سه شنبه در پایتخت افغانستان راه پیمای را در اعتراض به عدم حضور زنان در کابینه نو حکومت برگزار کردند.
یادآور می شویم که قریب یک سوم کابینه را ( و در بین آنها همه تنها  مردان ) پارلمان کشور تآیید کرد.
معترضان از حکومت انتقاد کردند که آن به وعده هایش وفا نکرد و در حکومت نو به آنها کرسیی نرسید. این در حالی است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کنفرانس لندن وعده داده بود که به زنان ۴ وزارتخانه را خواهد داد.
ولی غنی به  پارلمان تنها سه نفر را معرفی کرد که دو نفر آنها برای دوشهروندی و کمبود در  اسناد شخصی از جانب نمایندگان مردم رد گردیدند. نامزد وزیر سوم خواطره افغان که به وزارت تحصیلات عالی پیشبری شده بود، رای لازم نمایندگان مردم را گرفته نتوانست.
حسینه صافی از مسئولان شبکه زنان افغانستان  گفت که  حکومت نباید بین مرد و زن تفاوت گزارد.  
به گونه ی که شرکتکنندگان راهپیمای گفتند، بیش از ۳۰ ٪ زنان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و از این نګاه به آنها ۹ وزارت خانه (یک سوم) داده شود.
در فرجام راهپیمای قطعنامه ای از سوی  شرکت داران راهپیمای خوانده شد که در آن زنان هشدار دادند که اگر خواسته های آنان از جانب حکومت اجرا نگردد، آنها در سراسر کشور راهپیمای و گردیهمای های بزرگ اعتراضی را راه اندازی خاهند کرد.  

Share the news: