فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 17:22 | 18 جولای