فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 16:12 | 23 آوریل