فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 14:28 | 24 سپتامبر

متن در بخش“اطّلاعات حقوقی


حق مؤلفی بر مطلبی، که در سایت خبرگزاری منتشر شد ه است، محفوظ است. استفاده از مطالب در سایت منتشرشده در صورتی اجازه داده می‌شود، که اشاره‌ به سایت و در مورد کاربرد در منابع اینترنتی ابریشاره جای داشته باشد.

کاربرد مطالب به معنی انتشار، نمایش به عموم، اطّلاع در شبکه‌های تلویزیونی و رادیایی، برگردان، پردازش و بازتاب کردن و راههای دیگر استفاده است.

هنگام نقل قول از مطلب وارد کردن اصلاح یا تغییرات به آن، همچنین، تحریف مطلب ممنوع است.

موادّ تصویری/نوار ویدیو و صوتی بر اساس توافقنامة بازرگانی در میان خبرگزاری و کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دریافت حقوق کاربرد مطالب پولی خبرگزاری به مفهوم ارائة حقوق استثنایی ویا حق مالکیت نیست. یگان اجازة کاربرد مطلب خبرگزاری معنی و مفهوم ارائة حقوق غیردارایی بر آنها را ندارد.