فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 15:44 | 21 آوریل