فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 15:40 | 21 آوریل