فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 10:37 | 16 ژانویه