فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 17:21 | 18 جولای