فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 0:19 | 15 نوامبر