خبرگذاری تلگراف افغانستان


افغانستان

(افتاګ) فعالیت خویش را ۱ نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی( ماه قوس سال ۱۳۹۲) آغاز کرد.

خبرګزاری در مورد اخبار روز افغانستان در عرصه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزش و همچنین رویدادهای مهم منطقه و جهان اطلاعات ارایه می کند.. رسانه های خبری مختلف داخلی و خارجی، نهاد های دولتی و تجارتی، سازمان های اجتماعی و بین المللی و نمایندگی های دپلوماتیک و همچنین موسسات تولیدی از مشتریان اصلی مواد و مطالب و بررسی های این رسانۀ اینترنتی به شمار می روند. خبرګزاری تلگراف افغانستان شریک خبرګزاری تلگراف قزاقستان (کزتاگ)،)

خبرګزاری تلگراف قرغیزستان (کیرتاگ)،(

خبرګزاری تلگراف ازبکستان (ازتاگ)،) خبرګزاری تلگراف تاجیکستان تاجیکتا)،) خبرګزاری تلگراف ایران (ایرتاگ) و همچنین خبرګزاری تلگراف

است که این خبرگزاری رویدادهای چین و کشورهای واقع در امتداد جاده بزرګ ابریشم را پوشش می دهد.