فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 12:40 | 23 اکتبر