فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 3:19 | 23 آوریل