فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 16:32 | 11 دسامبر