فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 16:04 | 21 آوریل